Vad är etisk analys?

Fatta ett etiskt beslut - en egen modell?

Varför behöver vi analysera etiska frågor?

Varför etisk analys? Innan vi går in på olika sätt att hantera frågor inom medicinsk etik så kan det vara på sin plats att först beskriva varför vi behöver etisk analys överhuvudtaget. Räcker det inte med kunskap och beprövad erfarenhet? Nej, det gör det inte. Hur mycket kunskap och erfarenhet vi än har så har vi också med oss olika grundantaganden, åsikter, värderingar och tolkningar. Är vi flera som ska medverka i en diskussion/ett beslut så blir det ännu svårare.

Etisk analys hjälper oss att diskutera situationer med hjälp av allmängiltiga principer och värden. Vi kan då definiera den etiska kärnfrågan och närma oss problemet och varandra utifrån ett gemensamt ”språk”. Etiska principer är ofta lätta att prata om, och komma ihåg – och det krävs ingen särskild utbildning för att t. ex prata om ”visa respekt för patientens självbestämmande” eller ”vi bör undvika att orsaka skada”. En etisk analys behövs för att det ofta uppstår situationer där olika principer kommer i konflikt. En mycket vanlig situation är när principen om ”att inte skada” krockar med principen ”att göra gott för patienten”.

Principerna har också inneboende svagheter: de är vaga och svåra att tolka i konkreta situationer. De är också lika mycket ”värda” och det finns ingen rangordning. Att bara diskutera etiska principer räcker alltså inte för att komma till ett välgrundat resultat. Vi behöver hjälp med att avgöra hur vi ska använda oss av de olika principerna och värdena som vi ser är viktiga i fallet/situationen. Den etiska analysen är ett verktyg som vi då kan använda oss av, oavsett om vi är ensam om ett beslut eller har förmånen att ha tid och kollegor att diskutera med.

Sammanfattningsvis kan vi säga att den etiska analysen vill hjälpa oss att svar på:

– hur ser det etiska problemet ut?
– vilka etiska principer och värden är viktiga i det här fallet?
– hur ska vi göra konkret för att diskutera, analysera, väga?
– hur ska vi kunna fatta ett etiskt välgrundat beslut.

Metoderna för etisk analys är inte svåra att använda. Det kan vara givande för alla som deltar, man lär känna varandra, man lär sig att prata etik och reflektera över vad man själv faktiskt tycker (och varför).

Etiska modeller
Läs mer om de olika metoderna

1

Karolinska modellen

2

Dilemma-metoden

3

7-stegs modellen

4

Nijmegen

5

Etisk kompass

Kan jag använda en egen modell?

Den etiska frågan och dina handlingsalternativ

Upplever du en etisk fråga som innebär ett val mellan två alternativ?
Formulera frågan för dig själv: Bör jag/ska jag…….?

Hur ser relevant fakta ut? Vad är inte känt? Behöver jag ta reda på mer? Kan jag fatta ett beslut på det jag vet idag?

Vilka individer/grupper är involverade? Vad är deras synvinkel – ligger i deras bästa? Är några mer viktiga än andra? Har jag konsulterat de personer som är relevanta för situationen?

Vad har jag för handlingsalternativ?

Etiska värden
Vilket alternativ gör mest gott och orsakar minst skada? (Konsekvensetik)
Vilket alternativ respekterar rättigheterna hos den/de som är berörda? (Rättighets-teori)
Vilket alternativ är i linje med att behandla människor rättvist? ( Rättvise-teori, principen om rättvisa)
Vilken handling gör att jag agerar som den person jag vill vara? Med hur jag vill vara som läkare? (Dygdetik)
Vilken handling är i linje med de skyldigheter jag har som läkare och vårdgivare? (Pliktetik)

Beslutet
Om jag tänker på alla dessa delar – vilket alternativ stämmer bäst?
Vad skulle de som tänker olika (än jag) anse om beslutet?
Kan jag implementera beslutet i handling/i praktiken?
Vad är nu handlingsplan?

Utvärdering
Fick min handling det bästa utfallet? Vad kan jag lära av det i framtiden?

Etisk analys i olika kontexter - patientfall till översikt