Vi erbjuder 2 ST-kurser för läkare

1

ST-kurs Etik för läkare

En presentation av kursen hittar du nedan. Kursen består av en förberedande del som du gör själv och en avslutande digital träff via zoom den 3/10, 2024

Mål enligt ST: a2

Länk till kursbeskrivningen på www.lipus.se

2

Digital kurs på egen hand

Vi erbjuder också en ST-kurs där etik och lagstiftning ingår. Tillsammans tar vi fram mål och tidsplan. Du har stöd av kursledare men arbetar i stort på egen hand.

Mål enligt ST: a2 och a6

Kursens upplägg

Vilka mål uppfyller kursen enligt Socialstyrelsen?

Denna kurs är godkänd som ST-kurs av LIPUS. Kursens övergripande mål är ge ökad kunskap om medicin-etiska värden och principer samt om etiska frågeställningar och dilemman som uppstår i hälso- och sjukvården. Kursens syfte är även att ge kunskap om, och färdighet i, att identifiera etiska dilemman som uppkommer i det egna yrket, samt analysera dessa.

HSLF-FS 2021:8
STa4 ”Läkaren ska kunna analysera etiska problem med utgångspunkt i medicin-etiska principer”

SOSFS 2015:8
a2: Etik, mångfald och jämlikhet

Den specialistkompetenta läkaren ska uppvisa kunskap om innebörden av medicinsk-etiska principer samt kunna identifiera etiska problem och analysera dessa på ett strukturerat sätt. Du som deltagare ska efter avslutad kurs kunna

– beskriva medicinsk-etiska värden och principer och definiera dessa i förhållande till dilemman som uppstår i hälso-och sjukvården
– beskriva och tillämpa olika etiska frågeställningar som kan uppstå i den egna specialiteten på patientfall
– tillämpa etiska värden och principer på konkreta situationer genom etisk analys
– bedöma och värdera olika former av etisk analys – och använda kunskaperna på ett valt patientfall/etiskt dilemma
– kunna kritiskt granska typer av etiska verktyg för att kunna tillämpa på den egna arbetsplatsen

Vad är kursens upplägg?

Kursen består av två delar:
Den första delen består av en individuell del där du inhämtar kunskaper om etiska värden och principer med stöd av kursmaterial och annan litteratur. Du ombes välja ut ett fall att arbeta med – detta är detta fall/situation du ska analysera utifrån ett medicin-etiskt perspektiv. Under den här perioden (du kan välja att börja kursen när du själv vill) får du också resurser i form av zoom-träffar där vi diskuterar de fall ni kanske väljer mellan – och hjälps åt att ta fram en etisk frågeställning till fallet (ex ”Bör jag”). Därefter så arbetar du på egen hand med att göra en etisk analys av patientfallet.

Tiden detta tar beror delvis på dina förkunskaper.

Den andra avslutande delen består av en digital träff tillsammans med övriga kursdeltagare. Dagen blandar kortare föreläsningar och diskussioner – med era presentationer. Ni ombeds att förbereda en powerpoint som ni kan visa och diskutera kring. Analysen behöver inte vara helt klar. Ta fasta på era kollegors kunskap och feedback – ställ gärna frågor till övriga deltagare.

Preliminärt schema 3 oktober, 2024:

09.00 Introduktion
09.10 Etiska värden och principer – en historisk överblick
Behov av olika typer av etisk analys i vården – teori och diskussion
Vikten av den etiska frågeställning
10.00 Rast
10.30 Deltagarnas egna analyser, del 1
12.00 Lunch/paus
12.45 Deltagarnas egna analyser, del 2
14.00 Översikt över olika etiska modeller och verktyg för klinisk etisk reflektion
14.30 Grupparbete – etisk reflektion
15.30 Avslutning – utvärdering

Kursintyg skickas efter att du medverkat på den avslutande digitala träffen.

Kursledaren kommer att be alla att skicka in sina bilder, alt en sammanfattning i Word. Materialet sammanställs av kursledaren och ni får sedan dokumentet utskickat till er för fortsatt lärande.

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: ÅÅÅÅxxxx).