Social etik

Med social etik menas här olika sätt att få prata, diskutera och reflektera tillsammans under lättare former. Det handlar inte om att diskutera ett specifikt patientfall eller situation. Det är ett utmärkt sätt att kunna prata med kollegor om frågor som rör den egna verksamheten eller allmänna etiska frågor. I Sverige används orden ”etikfika” och ”etikcafé” för att beskriva denna typ av praktisk etik.

Etikfika och etikcaféer

Namnet Etikfika och etikcafé kommer från begreppet world café och har anpassats till diskussioner om etik inom hälso- och sjukvården. Metoden har spridit sig i Sverige och finns på en rad olika verksamheter, kliniker och avdelningar.Tanken är här att man ska få möjlighet att prata och diskutera aktuella frågor. Det kan gälla verksamhetsspecifika frågor/ämnen eller allmänna (t. ex etisk stress, sociala medier, hur bemöter vi varandra).

Precis som med world café bjuder man in till ett café, t.ex en gång per månad. Det kan också vara mer sällan. Det beror på vilken tid som finns och och vilka resurser man har. Det optimala är att alla, oavsett yrke, ska kunna delta. Man ska kunna komma och gå. När det gäller platsen så försöker skapa en trivsam miljö där alla ska känna sig välkomna (se ovan).

Syftet och frågorna som ska diskuteras ska vara planerade i förväg. Det kan finnas papper förberett med t. ex en inledning och förberedda frågor. Den/de som håller i caféet introducerar ämnet och försöker göra det tankeväckande och engagerande. Det ska vara en öppen miljö och ett öppet klimat.

Frågeställningarna diskuteras i smågrupper. Det finns olika sätt att uppmuntra deltagare att dela med sig: skriva ner tankar på post-it lappar som delas muntligt med hela gruppen i slutet eller bara muntligt berätta vad de diskuterat. Alternativt skriver man på pappersdukar och som kan samlas in. Man kan också göra så att man ber en person byta bord efter 10m minuter och gå till nästa – detta om man vill att de ska prata om olika aspekter av samma större fråga/tema.

Efter en uppgjord tid (ca 30-40 minuter) samlas man och grupperna får gå igenom vad de pratat om. Den som leder etikcaféet bör vara inläst mer än övriga på ämnet och vara beredd att återkoppla, ”knyta ihop tankar” och föra diskussionen framåt mot en kontext/slutsatser.

Använder man sig av etikcafeer i de områden där, man ofta möter svårt sjuka patienter och ställs inför svåra frågor och beslut – då kan man ha än mer nytta av etikcaféer. Att kunna ta upp frågor som är extra viktiga, svåra, känsliga och utmanande kan göra att man kan lägga en grund för en beredskap inför det kliniska arbetet och också få kunskap om vilka etiska värden och principer som ställs emot varandra. Man får också ta del av vad fokuset är för olika yrkeskategorier. Det kan t. ex handla om synen på vad som ska göras i händelser där patienten kan gå bort (rädda liv, värdigt avslut).

Word café

Ordet Etikcafé kommer från World cafe (www.theworldcafe.com). Dialogcafé/cafédialog eller World Café är precis som namnet antyder, samtal i grupp som sker i form av ett café. Att ha fika med i bilden gör att det uppfattas som mer avslappnat, ett tryggt forum och socialt trevligt. Metoden är bra både för möten där deltagarna känner varandra och möten där deltagarna inte tidigare träffats.

Syftet med ett dialogcafé kan vara att lyssna och tänka tillsammans i en dialog kring viktiga frågor, att utbyta erfarenheter, lyfta fram gemensam kunskap samt stärka vi-känsla och gemenskap.Dialogcafé är bra när ett stort antal personer (20 och uppåt) på ett informellt sätt ska kunna utbyta information och idéer.Lokalen bör möbleras med bord och stolar i mindre öar, som dukas trivsamt  – som ett café! Ca 5-8 personer kring varje bord är lagom.

Ledaren kan i förväg bestämma ett tema eller flera teman som samtalen ska kretsa kring. Alternativt kan teman bestämmas av deltagarna själva vid starten (svårt när man är väldigt många). Att hitta kärnfrågan, den öppna frågeställning som skapar engagemang och mening är avgörande för resultatet.

Vad är viktigt att tänka på om man ska ha en meningsfullt café?
Metoden har som syfte att få till en meningsfull dialog i grupp och mellan individer. Tanken är att man lär av varandra och skapar förståelse för andras åsikter och tankar, samtidigt som man får själv uttrycka sina åsikter.

Metoden har 7 grundprinciper:
1. Klargör kontexten. Alla deltagare ska veta vad syftet är med caféet.
2. Skapa en vänlig och social miljö. Försök att likna ett café så långt som det går. Stämningen ska vara välkomnande och avslappnad.
3. Varje bord ska utforska ämnet och frågorna som ställts. Försök att formulera frågorna så att de är tankeväckande och kan förstås av alla.
4. Uppmuntra allas deltagande och bidrag till diskussionen. Alla måste i sin tur respektera åsikten och tankar andra har vid bordet.
5. Dela med av olika perspektiv – finns det tid så kan man byta bord.
6. Lyssna efter mönster, insikter och djupare innebörd i det som sägs. Själva kärnidén bakom world café är att knyta samman idéer och utveckla nya. Deltagare ska uppmuntras att dra slutsatser, hitta samband, forma idéer och få till en ram/kontext.
7. Sluta med att dela med sig av sina tankar, åsikter, diskussion och slutsatser som kan föra dialogen vidare.

Fördelar med world café

  • Användbar när många frågor ska tacklas

  • Alla får komma till tals

  • Många kan prata med varandra

  • Lätt att prata i en liten grupp

  • Man kan prata över organisatoriska eller andra gränser genom bordsbyten

  • Lätt att få samsyn och avstämning kring en fråga

 

Mer om metoden: https://www.metodbanken.se/

etikfika

Hur fungerar ett word café?